• De Borg

Harmonie St. Franciscus Let's Rock

 

Op 18 April a.s. organiseert Harmonie St. Franciscus tesamen met de BAND CLUSTER 5 een concert in ons Kulturhus De Borg. Het begint om 20.00 uur. Er zal opgetreden worden door een opleidingsorkest, een slagwerkgroep en een A-orkest. Dus LETS's ROCK

Protocol

 

 

Protocol voor veilige en verantwoorde heropening van Kulturhus de Borg

Protocol 30-5-2020 versie 1.3.1

Het Kulturhus is van publiek belang zo’n 2000 inwoners van Babberich - onder wie 14 verenigingen - kunnen in het Kulturhus hun verenigingsactiviteiten uitvoeren. In het Kulturhus zijn diverse vrijwilligers en 2 medewerkers actief. Daarnaast huisvest het Kulturhus de st Franciscusschool en HumanKind kinderopvang en het zorggedeelte met fysiotherapeuten en logopedisten.
Het Kulturhus is een plek van ontmoeting, verbinding en bijzondere ervaringen. In het Kulturhus is de plek om in contact te komen met het verenigingsleven in de praktijk. Maar ook aan actuele, maatschappelijke opgaven als kansengelijkheid en saamhorigheid, in een florerende economie levert het Kulturhus een overtuigende bijdrage.
Onze Grondwet kent in artikel 22 een recht op vrije, onbelemmerde culturele ontplooiing. Iedereen, ongeacht afkomst, leeftijd, gender, seksuele voorkeur, gezondheid, opleiding of inkomen dient in staat te worden gesteld zichzelf in cultureel opzicht te ontplooien. Het Nederlands cultuurbeleid erkent dat verwezenlijking van dit sociale grondrecht op culturele ontplooiing niet uitsluitend aan (commerciële) marktpartijen mag worden overgelaten. Dat geldt niet alleen landelijk maar ook regionaal en lokaal. Het genot van het grondrecht van culturele ontplooiing moet gegarandeerd zijn binnen de bescherming die iedereen op grond van de Grondwet en internationale verdragen heeft.
Nu het Kulturhus tijdelijk gesloten is vanwege het coronavirus komt het Kulturhus financieel al ernstig onder druk te staan en daarmee ook het recht op culturele ontplooiing. Met (toepassing van) dit protocol zorgen we ervoor dat veilig en verantwoord bezoek van het Kulturhus, voor publiek, vrijwilligers én medewerkers, weer mogelijk wordt. Zo genereerd het Kulturhus weer bezoekersinkomsten, zij het voorlopig een stuk minder dan voorheen. En zo zorgen we met elkaar dat het enorme cultureel kapitaal dat van ons allemaal is toegankelijk blijft voor de bezoekers, er gaat niets boven de zintuiglijke ervaring van ‘de echte ontmoeting’ met het verenigingsleven.
Waarom een protocol voor veilige en verantwoorde heropening van het Kulturhus?
Doel van het protocol voor veilige en verantwoorde heropening van het Kulturhus is dat bezoekers veilig samen kunnen komen in het Kulturhus en dat vrijwilligers, medewerkers verenigingsleven en leveranciers die niet tot de risicogroepen van het coronavirus behoren op een veilige manier hun werk in het Kulturhus kunnen doen. De maatregelen in het protocol zijn bedoeld om nieuwe besmettingen met het coronavirus te voorkomen en de gevolgen van het nieuwe virus te beperken zonder dat het Kulturhus gesloten moet blijven. Voorwaarde voor heropening van een Kulturhus is dat het ten minste aan het goedgekeurde protocol voldoet.
Hoe werkt het protocol?
Bij een veilige en verantwoorde heropening van het Kulturhus zijn er drie niveaus te onderscheiden:
• Protocol: richtlijnen voor het Kulturhus om te heropenen en waaraan de lokale overheid toestemming verleent, zoals vervat in dit document.
• Inregeling: wat merkt een bezoeker, medewerker, vrijwilliger of leverancier van de afspraken in het protocol bij een Kulturhus bezoek zoals gescheiden in- en uitgangen, eenrichtingsverkeer, strepen bij bar en zalen en garderobe.

Protocol 30-5-2020 versie 1.3.2

• Technische realisatie: wat is er praktisch en technisch nodig om dit te regelen zoals IT, roosters, afsluiten sanitair, beperken toegangen ruimtes.
Basistekst protocol veilig en verantwoord heropenen het Kulturhus, versie 28 mei 2020
Preambule bij het protocol voor veilige en verantwoorde heropening van het Kulturhus
• Dit protocol bestaat uit afspraken die gelden voor alle activiteiten in het Kulturhus.
• De richtlijnen van het RIVM vormen de basis van dit protocol en worden strikt nageleefd. Bezoekers, leveranciers, vrijwilligers en medewerkers worden zowel voorafgaand als tijdens hun aanwezigheid in het Kulturhus herhaaldelijk geïnformeerd en nadrukkelijk opgeroepen zich aan het protocol te houden.
• Uitgangspunt is dan ook dat het protocol helder en hanteerbaar is voor het Kulturhus, vrijwilligers, medewerkers, leveranciers en bezoekers.
• Voor specifieke maatregelen wordt verwezen naar de branchegewijze voorlichting (zoals onderhoud, schoonmaak, transport, horeca/catering, KNMO).
• Het bestuur van het Kulturhus en lokale overheid communiceren over de afspraken.
• Wanneer het protocol geactualiseerd wordt, worden de vernieuwde richtlijnen zo snel mogelijk gecommuniceerd.
• Op www.kulturhusbabberich.nl/protocol} vind je altijd de meest actuele versie van het protocol van het Kulturhus.
• Het Kulturhus maakt deze afspraken zichtbaar online, bij de ingang en herhalen die in het Kulturhus.
Totstandkoming van het protocol voor veilige en verantwoorde heropening van het Kulturhus.
• Dit protocol is tot stand gekomen op initiatief van het Kulturhus bestuur, op basis van de meest actuele RIVM richtlijnen.
• Voorwaarde voor een veilige en verantwoorde openstelling is om aan onderstaande richtlijnen te voldoen.
Voorwaarden voor veilige en verantwoorde heropening van het Kulturhus
• Voorwaarde voor een veilige en verantwoorde openstelling is om aan de richtlijnen uit dit protocol te voldoen.
• Het Kulturhus moet afwegen of openstelling onder dit protocol haalbaar is, ook in personele en financiële zin. Belangrijk is dan ook dat het Kulturhus individueel versterking van hun werkkapitaal krijgen vanuit de overheid, banken, (zakelijke) vrienden of gulle gevers.
• Het Kulturhus streeft ernaar beschermende middelen beschikbaar te stellen aan medewerkers of vrijwilligers als daar behoefte naar is, bijvoorbeeld vanwege het behoren tot een risicogroep of omdat daar in hun beroep of functie ook voor de coronacrisis gebruik van werd gemaakt.
• Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om veilig en verantwoord te kunnen heropenen.
• Er moet ook rekening gehouden worden met invloed op de capaciteit en met invloed op de capaciteit van parkeervoorzieningen in de directe omgeving van het Kulturhus door heropening van het Kulturhus.

Protocol 30-5-2020 versie 1.3.3

Begrippen in dit protocol voor veilige en verantwoorde heropening van het Kulturhus
Capaciteit: het maximum aantal bezoekers dat op enig moment wordt toegelaten is gebaseerd op anderhalve meter afstand.
Gezelschap: mensen die gezamenlijk een huishouden voeren of een sociale eenheid vormen, zoals een gezin, partners of huisgenoten.
Risicogroepen: volgens het RIVM gaat het om personen vanaf 70 jaar. En om personen vanaf 18 jaar met onderliggende aandoeningen.
Desinfectie:
desinfectie is een methode met speciale middelen die in specifieke situaties (verontreiniging met bloed) wordt toegepast. Overleg met het schoonmaakbedrijf of en wanneer dit noodzakelijk is.
Hygiënemaatregelen: het gaat hier in ieder geval om het volgende
• Was je handen na contact handelingen op plekken waar ook anderen geweest zijn. - 20 seconden met water en zeep, daarna handen goed drogen met papieren handdoek of blazer. Gooi papier daarna weg in een afsluitbare vuilbak. - Voordat je naar buiten gaat, als je weer thuiskomt, als je je neus hebt gesnoten, voor het eten en nadat je naar de wc bent geweest.
• Hoest en nies in de binnenkant van je elle boog.
• Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg in een afsluitbare vuilbak.
• Was daarna je handen.
• Schud geen handen.
• Houd 1,5 meter afstand van anderen.
Maatregelen bij gezondheidsklachten: het gaat hier in ieder geval om het volgende
• Heb je verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest of verhoging (tot 38 graden Celsius)? Blijf thuis!
• Heb je verkoudheidsklachten en koorts (boven 38 graden Celsius) en/of benauwdheid? Blijf thuis, en dat is ook van toepassing op huisgenoten.
Persoonlijke beschermingsmiddelen:
persoonlijke beschermingsmiddelen betreffen handschoenen, mondkapjes en fysieke afscherming.
Schoonmaken:
dagelijkse reiniging van het gebouw volgens het reguliere schoonmaakprogramma, met tijdens de corona-periode extra aandacht voor contactoppervlakken en aanraakpunten. Dit kan volgens de reguliere wijze, zowel met de traditionele methode als met de microvezelmethode.
Volgen van richtlijnen:
de actuele RIVM-richtlijnen omtrent gezondheid en hygiëne vormen de basis van dit protocol en worden strikt nageleefd. In aanvulling worden richtlijnen van de betreffende veiligheidsregio gehanteerd. Bezoekers, medewerkers, vrijwilligers en leveranciers worden zowel voorafgaand als tijdens hun bezoek nadrukkelijk geïnformeerd en opgeroepen zich aan de richtlijnen te houden.

Protocol 30-5-2020 versie 1.3.4

Protocol bepalingen
Voor het Kulturhus geldt het volgende
• Geef in Kulturhus de capaciteit aan of wel het maximale aantal bezoekers aan dat tegelijkertijd in een bepaalde ruimte van het Kulturhus mag zijn.
• Laat bezoekers alleen betalen via pin of mobiel.
• Zorg dat iedereen 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden in het Kulturhus, en ook vóór het Kulturhus.
• Pas daar waar nodig looproutes aan opdat voldaan wordt aan anderhalve meter afstand.
• Zorg voor maximale hygiëne, zeep, desinfecterende middelen en wijs aanwezigen op het belang van handen wassen (bijv. ook instructies ophangen bij de wastafel). Maak regelmatig schoon, vooral ook de pinterminal, deurknoppen, trapleuningen, koffieapparaat en liftknoppen.
• Op centrale plaatsen is desinfecterende handgel beschikbaar of zijn handen was-faciliteiten gerealiseerd.
• Scheid inkomende en uitgaande bezoekers door verschillende deuren te gebruiken en looproutes in te regelen.
• Herstarten van baractiviteiten en evenementen is afhankelijk van het horecaprotocol en richtlijnen van de overheid.
Voor bezoekers geldt het volgende
• Ga niet van huis bij gezondheidsklachten. Bezoekers zijn welkom als zij en hun huisgenoten tenminste 24 uur klachtenvrij zijn.
• Het is alleen toegestaan om met meer dan 1 persoon naar het Kulturhus te komen indien sprake is van een gezelschap.
• Betaal met pin of contactloos (pin of mobiel).
• Houd anderhalve meter afstand van bezoekers die niet behoren tot het eigen gezelschap.
• Volg altijd de hygiënemaatregelen.
• Volg altijd de aanwijzingen van medewerkers en vrijwilligers van het Kulturhus op.
Voor vrijwilligers en medewerkers geldt het volgende
• Voor medewerkers en vrijwilligers gelden de hygiënemaatregelen en maatregelen bij gezondheidsklachten.
• Medewerkers en vrijwilligers die behoren tot de risicogroepen wordt ontraden naar het Kulturhus te komen.
• Medewerkers en vrijwilligers krijgen een uitgebreide instructie/training over de naleving en handhaving van het protocol.
• Daar waar contact niet voorkomen kan worden (evacuatie/hulpverlening) zullen aanvullende maatregelen worden genomen die kunnen bestaan uit: mondkapjes, handschoenen, fysieke afscherming.
• Medewerkers die gebruik moeten maken van deze persoonlijke beschermingsmiddelen krijgen deze door het Kulturhus aangereikt en ontvangen instructie over het goed toepassen/aandoen ervan.
• Voor kantoorwerkzaamheden geldt het protocol “Veilig naar kantoor”. Werkzaamheden waarvan de aard van het werk het toelaat, worden vooralsnog vanuit huis gedaan.

Protocol 30-5-2020 versie 1.3.5

Voor op- en afbouw geldt verder het volgende
• Hier gelden de hygiënemaatregelen en maatregelen bij gezondheidsklachten.
• Landelijke voorschriften ten aanzien van persoonlijke beschermingsmiddelen worden gehanteerd.
• Het Kulturhus regelt de werkzaamheden volgens dit protocol in en bepaalt wat er praktisch en technisch noodzakelijk is.
Voor communicatie met bezoekers geldt verder het volgende
• Zorg voor duidelijke regels, hang ze duidelijk leesbaar op.
• Gebruik zoveel mogelijk contactmomenten om het protocol onder de aandacht te brengen zoals bij aankomst en op relevante plekken in het Kulturhus.
• Gebruik waar relevant en mogelijk tekst in combinatie met beeldtaal (pictogrammen).
Voor EHBO, BHV of hulpverlening geldt verder het volgende
• Hulpverlening houdt zich aan (beroeps)richtlijnen zoals die door de betreffende relevante organisaties wordt opgesteld (bijvoorbeeld Rode Kruis, Oranje Kruis, NIBHV).
• Daar waar bij hulpverlening contact niet voorkomen kan worden zullen aanvullende maatregelen worden genomen die kunnen bestaan uit: mondkapjes, handschoenen, fysieke afscherming.
• Volg de actuele RIVM-richtlijnen. Voor het schoonmaken geldt verder het volgende. Goede hygiëne en goede schoonmaak zijn belangrijk om verspreiding van het coronavirus in te dammen.
• Daarom geldt schoonmaakprotocol A – werkinstructies van de Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten (OSB) en bepaal in overleg met het schoonmaakbedrijf de frequentie.
• Het Kulturhus bepaalt in geval van pinapparaten, touchscreens, e.d. of die onder voorwaarde van extra schoonmaak in gebruik kunnen worden genomen (bijvoorbeeld door desinfectiedoekjes te verstrekken). Zo ja, dan controleert het Kulturhus of de apparatuur gereinigd is.
• Maak afspraken met het schoonmaakbedrijf in welke specifieke situaties desinfectie noodzakelijk is.
Voor leveranciers en transporteurs geldt verder het volgende
• Hier gelden de hygiënemaatregelen en maatregelen bij gezondheidsklachten.
• Spreek vooraf de plaats af waar de goederen bij het Kulturhus afgeleverd worden
• Laat een kwartier van tevoren de aankomsttijd weten.
• Draag handschoenen.
• Betreedt alleen na overleg met de klant het Kulturhus. Overweeg levering tot de deur.
• Voor transport van het Kulturhus objecten geldt het coronaprotocol transport & logistiek “Veilig en gezond doorwerken”.
Voor handhaving van het protocol in het Kulturhus geldt verder het volgende
• Veiligheid van bezoekers, vrijwilligers, medewerkers en leveranciers staat centraal bij onze voorschriften.
• Hierbij zijn de bezoekvoorwaarden van het Kulturhus de ondergrens en leidraad.
• Het Kulturhus behouden zich verder het recht voor om bezoekers, leveranciers of medewerkers toegang tot het bedrijf te weigeren bij twijfel over de gezondheidstoestand.

Protocol 30-5-2020 versie 1.3.6

• Er zijn voldoende medewerkers aangesteld die verantwoordelijk zijn voor de naleving van het protocol en die dit ook actief controleren.
• Er is een functionaris aangewezen die verantwoordelijk is voor de naleving van het protocol en de naleving ook actief controleert.
Maurice Driessen locatiemanager info@kulturhusbabberich.nl
• Bezoekers die zich niet aan dit protocol houden worden verzocht hun bezoek te beëindigen.
Bij de bar van het Kulturhus geldt verder het volgende
• Plaats fysieke afscherming bij de bar tussen bezoeker en medewerker of vrijwilliger als de contactruimte kleiner is dan anderhalve meter.
Bij de garderobe in het Kulturhus geldt verder het volgende.
• Tot nader order mogen de garderobe haken in de centrale hal niet gebruikt worden. Het is lastig om in de centrale hal de afstand te waarborgen bij het gebruik van de garderobe.
• Neem de jas mee naar de ruimte in het Kulturhus, zorg voor voldoende ruimte tussen jassen en tassen van bezoeker/gezelschap ten opzichte van anderen.
• Neem maatregelen om doorstroming te bevorderen en opstoppingen te voorkomen.
Bij de toiletten in het Kulturhus geldt verder het volgende
• Het aantal gebruikers per toiletblok wordt beperkt zodat de anderhalve meter afstand wordt geborgd.
• Er zullen sanitaire voorzieningen worden afgesloten om de anderhalve meter afstand te kunnen waarborgen.
• Buitentoegangsdeuren staan zo veel mogelijk open/op een kier om handcontact te voorkomen.
• Toiletblokken worden gesloten wanneer er wordt schoongemaakt.
• Toiletblokken worden op de reguliere wijze schoongemaakt met speciale aandacht voor contactpunten en wastafels. De frequentie wordt in overleg met het schoonmaakbedrijf vastgesteld.
• Zorg voor voldoende en tijdige aanvulling van (vloeibare) zeep en materialen om handen af te drogen. Gebruik bij voorkeur papieren handdoekjes en afsluitbare afvalbakken.
In de gangen van het Kulturhus geldt verder het volgende
• In gangen wordt altijd anderhalve meter afstand tot anderen buiten het eigen gezelschap gehouden.
• Bij smalle gangen geldt eenrichtingsverkeer met goed zichtbare afbakening en communicatie hierover op ooghoogte én op de grond.
• Neem maatregelen om doorstroming te bevorderen en opstoppingen te voorkomen.
In de zaal in het Kulturhus geldt verder het volgende
• Vermeld de capaciteit per zaal zodat elke bezoeker kan beoordelen of het maximum bereikt is.
• In zalen wordt altijd anderhalve meter afstand tot anderen buiten het eigen gezelschap gehouden.
• Neem maatregelen om doorstroming te bevorderen en opstoppingen te voorkomen.
• Regel doelgerichte hygiëne in na elke gebruiker van touchscreens of interactieve apparatuur of sluit deze af.

Protocol 30-5-2020 versie 1.3.7

• Maak contactoppervlakken en aanraakpunten meerdere keren per dag schoon op de reguliere wijze. Frequentie afhankelijk van gebruiksintensiteit en vervuiling (en in overleg met schoonmaakbedrijf).
• Gebruikers maken na het gebruik van meubilair deze zelf schoon, hiervoor zijn materialen in de ruimtes aanwezig.
In de keuken van het Kulturhus geldt verder het volgende
• Het aantal gebruikers in de keuken moet zo beperkt worden zodat de anderhalve meter afstand zoveel mogelijk wordt geborgd. Weer mensen die niets in de keuken te zoeken hebben.
• Buitentoegangsdeuren staan zo veel mogelijk open/op een kier om handcontact te voorkomen.
• Bij het bereiden van levensmiddelen geldt het gebruik van een mondkapje en handschoenen.
• Van zelf sprekend blijven de geldende hygiënische regels van kracht.
• De keuken word gesloten wanneer er wordt schoongemaakt.
• De keuken word op de reguliere wijze schoongemaakt met speciale aandacht voor contactpunten en wastafels. Voor alle gebruikte apparaten geldt dat deze gedesinfecteerd moeten worden met extra aandacht voor alle bedieningstoetsen/schakelaars.
• Zorg voor voldoende en tijdige aanvulling van (vloeibare) zeept en materialen om handen af te drogen. Gebruik bij voorkeur papieren handdoekjes en afsluitbare afvalbakken.
Waarom het Kulturhus heropenen?
Steeds meer mensen hebben na beperking van hun fysieke vrijheid behoefte te ontspannen en troost en inspiratie te vinden in onder andere cultuur. En dat uitermate geschikt is om je in cultureel opzicht te ontplooien. En het Kulturhus ontvangt graag weer bezoek!
Waarom een protocol voor veilige en verantwoorde heropening van het Kulturhus?
Doel van het protocol voor veilige en verantwoorde heropening van het Kulturhus is dat bezoekers veilig samen uit kunnen in het Kulturhus en dat vrijwilligers, medewerkers en leveranciers die niet tot de risicogroepen van het coronavirus behoren op een veilige manier hun werk in het Kulturhus kunnen doen. De maatregelen in het protocol zijn bedoeld om nieuwe besmettingen met het coronavirus te voorkomen en de gevolgen van het nieuwe virus te beperken zonder dat het Kulturhus gesloten moeten blijven.
Wanneer mag een Kulturhus heropenen?
a. Voorwaarde voor heropening van een Kulturhus is dat het ten minste aan het goedgekeurde protocol voldoet.
b. Op basis van nieuwe inzichten van het RIVM kunnen aanpassingen van het protocol noodzakelijk blijken. In het slechtste geval gaat het om een verzwaring van de maatregelen en opnieuw tijdelijke sluiting. Meer het kan ook zijn dat gaandeweg maatregelen soepeler worden en het protocol minder strikt zal worden.
Is een Kulturhus op grond van dit protocol verplicht te heropenen?
Verantwoordelijkheid voor heropening van het Kulturhus ligt bij de bestuurder/het bestuur van het Kulturhus. Dit geldt ook voor het inregelen van dit protocol en de technische realisatie ervan. Het Kulturhus dient zelf af te wegen of heropening haalbaar is, ook in personele en financiële zin. Om het risico op nieuwe besmetting door het coronavirus zo beperkt mogelijk te houden, is de inzet.

Protocol 30-5-2020 versie 1.3.8

Als het Kulturhus heropent, hervatten dan ook andere functies op kantoor hun werkzaamheden?
Zo lang de overheid stelt dat thuiswerken de norm is, dan geldt dat ook voor het Kulturhus. De overheid wil voorkomen dat de druk op het openbaar vervoer en de drukte op straat toenemen waardoor de groeifactor van coronabesmettingen zou stijgen. Het streven is die factor beneden 1 te houden om exponentiële groei van besmettingen te voorkomen.
Wat is de rol van de veiligheidsregio?
Nederland kent 25 veiligheidsregio’s die bevoegdheden hebben in geval van o.a. crisisbeheersing. Elke veiligheidsregio heeft een regionaal beleidsteam. Dat team bestaat uit de burgemeesters van de betrokken gemeenten, de Hoofdofficier van Justitie en de voorzitter(s) van betrokken waterschappen. Het wordt voorgezeten door de voorzitter van de veiligheidsregio die tevens korpsbeheerder van de regiopolitie is. De voorzittende burgemeester krijgt de bevoegdheden die bij een lokale crisis de burgemeester toekomen waaronder de noodverordening. In tegenstelling tot een reguliere noodverordening hoeft deze niet door de gemeenteraad te worden bekrachtigd. Het kan zijn dat het regionaal beleidsteam aanleiding ziet om strengere of soepeler eisen op te leggen in geval van heropening van het Kulturhus waarbij het protocol voor veilige en verantwoorde heropening van het Kulturhus het vertrekpunt vormt.
Wat is de rol van de gemeente?
De gemeente handhaaft het protocol voor veilige en verantwoorde heropening van het Kulturhus en kan helpen bij het inregelen van anderhalve meter afstand in de openbare ruimte. Daarom is het advies van de Kulturhus bestuur dat als een Kulturhus wil heropenen, het contact opneemt met de gemeente Zevenaar.
Waarom moet bezoek zich van tevoren aanmelden?
Omdat bij versoepeling van de maatregelen het niet uit te sluiten is dat het coronavirus weer opvlamt, is het van belang dat de GGD kan achterhalen wie wellicht in contact zijn gekomen met iemand bij wie het virus is aangetoond, het zogenaamde ‘test en trace’. Daarom is het van belang te weten wie er wanneer in het Kulturhus zijn geweest .
• Verenigingen en gebruikers van de ruimtes in het Kulturhus zullen ten allertijden over een juist ingevulde presentielijst moeten beschikken.
• Bij de vereniging of gebruiker zullen de personalia van de aanwezigen bekend zijn.
• De lijsten moeten na de activiteit in de ordner achter de bar achter worden gelaten.
• De functionaris zal toezien op het juiste gebruik van de presentielijsten.


Extra huisregels Kulturhus de Borg Babberich.

Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om veilig en verantwoord het Kulturhus te kunnen gebruiken.
1. Desinfecteer uw handen voor het betreden van het Kulturhus
2. Volg de aangegeven routes in het gebouw.
3. Per ruimte is het maximaal aantal personen aangegeven, houd je hier aan.
4. Zorg er voor dat bij het betreden van welke ruimte dan ook, de afstand tussen personen 1,5 meter of meer is.
A. De algemene regels voor bezoekers van het Kulturhus zijn:
1. Kom niet naar het Kulturhus bij gezondheidsklachten. Je bent alleen welkom als jezelf en je gezin/huisgenoten tenminste 24 uur klachtenvrij zijn.
2. Het is alleen toegestaan om met meer dan 1 persoon naar het Kulturhus te komen indien sprake is van mensen uit het zelfde gezin/huishouden.
3. Contant betalen is niet mogelijk. Betalen kan allen met pin, contactloos of mobiel.
4. Houd 1,5 meter afstand van personen die niet behoren tot je eigen gezin/huisgenoten.
5. Houd je aan de algemeen geldende hygiëneafspraken m.b.t. het Coronavirus.
6. Volg altijd de aanwijzingen van medewerkers/vrijwilligers.
7. Zorg er voor dat er geen opstoppingen ontstaan tijdens het verplaatsen binnen het gebouw. Denk daarbij aan de deuropeningen van de ruimte die u binnengaat. Geen groepsvormingen op looproutes die de doorstroming belemmeren.
8. Buitentoegangsdeuren staan zo veel mogelijk open/op een kier om handcontact te voorkomen.
B. Bij de garderobe in het Kulturhus geldt het volgende:
1. Gebruik van alle garderobemogelijkheden is verboden. Dit omdat de 1,5 meter afstand niet te handhaven is.
2. Neem daarom al uw eigendommen mee naar de ruimte waar u moet zijn.
3. Zorg er voor dat er minimaal 1,5 meter ruimte zit tussen uw eigendommen en die van de medegebruikers van de ruimte.
C. Bij de toiletten in het Kulturhus geldt het volgende:
1. I.v.m. de 1,5 meter regel is de toegang tot de toiletten beperkt. Als alle toiletmogelijkheden bezet zijn moet u buiten de toiletfaciliteit wachten tot 1 gebruiker deze verlaat. Als u staat te wachten houd u 1,5 meter afstand ten opzichte van de andere wachtende of personen die passeren.
2. Er zijn toiletvoorzieningen afgesloten. Het is verboden om deze eigenhandig te openen op straffe van verwijdering uit het gebouw.
3. De toiletvoorzieningen zijn gesloten als ze schoongemaakt worden. Betreden is dan ook verboden.
D. In de gangen van het Kulturhus geldt het volgende:
1. In gangen moet altijd 1,5 meter afstand tot andere personen gehouden worden. Voor personen uit uw gezin/huisgenoten is deze regel niet van toepassing.
2. Een aantal gangen zijn zodanig smal dat er alleen 1 richtingsverkeer mogelijk is. Deze passages zijn duidelijk aangegeven met borden op ooghoogte en op de vloer. Het zijn dezelfde borden als die in het verkeer.
3. Zorg er voor dat er geen opstoppingen ontstaan tijdens het verplaatsen binnen het gebouw. Denk daarbij aan de deuropeningen van de ruimte die u binnengaat. Geen groepsvormingen op looproutes die de doorstroming belemmeren.
Versie1.4 3-6-2020
E. In de zalen van het Kulturhus geldt het volgende:
1. In elke zaal geldt een maximaal aantal personen die aanwezig mogen zijn. Op een sticker bij de ingang van elke zaal staat het maximaal aantal personen die aanwezig mogen zijn. Elke persoon is zelf verantwoordelijk om te bepalen of hij de zaal mag betreden. De vereniging/persoon die een activiteit organiseert in een zaal heeft een verantwoordelijke die hier op toe ziet.
2. In zalen moet je altijd 1,5 meter afstand tot anderen houden behalve als die personen van uw eigen gezin/huisgenoten zijn.
3. Zorg er voor dat er geen opstoppingen ontstaan tijdens het verplaatsen binnen het gebouw. Denk daarbij aan de deuropeningen van de ruimte die u binnengaat. Geen groepsvormingen op looproutes die de doorstroming belemmeren.
4. Het meubilair wat je hebt gebruikt reinig je zelf met het daarvoor aanwezige desinfecteermateriaal. Het gebruikte desinfecteermateriaal kun je deponeren in de daarvoor aanwezige prullenbakken.
5. Aanvullingen voor muziekverenigingen en zangverenigingen.
Voor muziek en zangverenigingen gelden boven op de huisregels dat zij de aanvullende regels van het KNMO in achtnemen en opvolgen.
F. Maatregelen bij gezondheidsklachten: het gaat hier in ieder geval om het volgende
1. Heb je verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest of verhoging (tot 38 graden Celsius)? Blijf thuis!
2. Heb je verkoudheidsklachten en koorts (boven 38 graden Celsius) en/of benauwdheid? Blijf thuis, en dat geldt ook voor je gezinsleden/huisgenoten.
3. Contactoppervlakken en aanraakpunten worden meerdere keren per dag schoon op de reguliere wijze schoongemaakt. De frequentie hiervan is afhankelijk van gebruiksintensiteit en vervuiling.
4. Gebruikers maken na het gebruik van meubilair deze zelf schoon, hiervoor zijn desinfecteermateriaal in de ruimtes aanwezig.
5. Maurice Driessen, locatiemanager van Kulturhus de Borg is aangewezen als functionaris die verantwoordelijk is voor de naleving van het protocol en de naleving ook actief controleert. Bij vragen en/ of aanmerkingen kunt u zich wenden tot info@kulturhusbabberich.nl
6. Personen die zich niet aan het protocol houden worden uit het gebouw verwijderd.
Algemene regels RIVM
• Was je handen na contacthandelingen op plekken waar ook anderen geweest zijn. - 20 seconden met water en zeep, daarna handen goed drogen met papieren handdoek of blazer. Gooi papier daarna weg in een afsluitbare vuilbak. - Voordat je naar buiten gaat, als je weer thuiskomt, als je je neus hebt gesnoten, voor het eten en nadat je naar de wc bent geweest.
• Hoest en nies in de binnenkant van je elle boog.
• Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg in een afsluitbare vuilbak.
• Was daarna je handen.
• Schud geen handen.
• Houd 1,5 meter afstand van anderen.

Een beetje schuttersfeest 2020

Afgelopen zondag was het toch een beetje schuttersfeest op het plein voor De Borg. Een delegatie van het Gildebestuur vergezeld door onze koning en jeugdkoningin waren aanwezig om de draaimolen en snoepkraam luister bij te zetten getuige onderstaande foto's. Gezellig toch.

   

 

Contactgegevens

Kulturhus De Borg
Babborgaplein 3A,
6909 DW Babberich
 
Telefoon: 0316 - 712 051

Openingstijden per 14.06.2021

maandag    09.00 - 12.30
dinsdag   09.00 - 12.30
woensdag   09.00 - 12.30
donderdag      09.00 - 12.30
vrijdag   09.00 - 12.30
zaterdag  
zondag  

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30